Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

przez MyWebary sp. z o.o. z dnia 20 grudnia 2016 r.

Rozdział I.

Postanowienia ogólne i definicje

§ 1.

1. Regulamin określa rodzaje oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez MyWebary sp. z o.o. za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem: http://mywebary.com/, zwanej dalej Serwisem.

2. Właścicielem wszystkich praw do Serwisu i podmiotem świadczącym usługi za jego pośrednictwem jest firma MyWebary sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-144 Aleja Solidarności 95/99 m 27, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000626208, posługująca się numerem NIP: 525-266-62-21 oraz z kapitałem zakładowym 5 000 zł, zwany dalej Usługodawcą.

3. Kontakt z Usługodawcą jest możliwy pod adresem e–mail: support@mywebary.com. Odpowiedzi udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach 9 - 17 .

4. Za pośrednictwem Serwisu są świadczone m.in. następujące Usługi:

a. rejestracja i utworzenie konta Użytkownika w Serwisie, zwana dalej Rejestracją;

b. wszelkie działania związane z tworzeniem, edycją, przeglądaniem i współdzieleniem galerii stron internetowych w tym m.in.:

i. dodawanie / usuwanie / edycja galerii;

ii. dodawanie / usuwanie / ocenianie stron w galeriach;

iii. przeglądanie galerii stron internetowych oraz poszczególnych stron, które wchodzą w jej skład;

iv. komentowanie stron oraz przeglądanie komentarzy innych Użytkowników;

v. współdzielenie galerii z innymi użytkownikami;

c. otrzymywanie powiadomień o zmianach w wybranych galeriach;

d. dostęp do historii przeglądanych galerii;

§ 2.

1. Użytkownik jest to podmiot, który w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu.

2. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika podczas Rejestracji w Serwisie, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Użytkownika w Serwisie.

3. Konto Użytkownika - oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika panel, uruchomiony na jego rzecz przez Serwis, po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji.

4. Login - oznacza indywidualne oznaczenie Użytkownika, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem oraz adresem email do założenia Konta Użytkownika.

5. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.

6. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Użytkownika ze wszystkich funkcjonalności Serwisu.

7. Serwis – oznacza strony internetowe znajdujące się pod adresem: http://mywebary.com/.

8. Strona Internetowa Serwisu - oznacza strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi Serwis, działające w domenie www.mywebary.com.

9. Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Użytkownikowi lub Usługodawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

Rozdział II.

Warunki świadczenia usług

§ 3.

1. Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu mogą być płatne lub bezpłatne. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do bezpłatnych usług.

2. Wszystkie obecnie udostępnione usługi są bezpłatne. W przyszłości planowane jest wprowadzenie usług płatnych, które dostępne będą po opłaceniu abonamentu.

§ 4.

1. Dla skorzystania z Usług wymienionych w §1 ust. 4 pkt b) - d) niezbędne jest uprzednie dokonanie Rejestracji oraz zalogowanie się na konto Użytkownika.

2. Rejestracji należy dokonać poprzez:

a. Wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie: http://mywebary.com . Niezbędne jest podanie aktywnego adresu e-mail, unikalnego loginu oraz hasła spełniającego podane w formularzu wymogi bezpieczeństwa. Po wypełnieniu formularza na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie wysłana wiadomość zawierająca odnośnik aktywujący konto.

b. Akceptację Regulaminu.

3. W trakcie Rejestracji Użytkownik może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Usługodawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Użytkownika, a także o znanych Usługodawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.

4. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia z Usługodawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Użytkownika. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Usługodawcy stosownego oświadczenia Użytkownika. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5. Użytkownik ma możliwość zmiany danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

6. W przypadku utraty hasła Użytkownik może uzyskać nowe hasło, korzystając z przycisku „Zapomniałem hasła” umieszczonego w panelu logowania Serwisu.

7. Użytkownik zobowiązuje się do nieprzesyłania do Serwisu żadnych treści, których posiadanie lub rozpowszechnianie jest sprzeczne z przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego.

8. Użytkownik oświadcza, że nie będzie korzystał z Usług w celach niezgodnych z prawem, niniejszym Regulaminem lub zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, jak również w poszanowaniu prawa autorskiego.

9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług i zablokowania konta na rzecz Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia niewłaściwego wykorzystywania Serwisu. W szczególności dotyczy to działania na szkodę Usługodawcy lub wykorzystywania Serwisu do celów niezgodnych z polskim prawem.

10. W wypadku ponownej rejestracji Użytkownika, który został uprzednio usunięty z Serwisu na skutek łamania postanowień niniejszego Regulaminu Usługodawca zastrzega sobie prawo do ponownego zablokowania konta takiego Użytkownika.

11. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje konto w Serwisie wysyłając wiadomość e-mail z żądaniem usunięcia konta na adres support@mywebary.com .

§ 5.

Użytkownik niezalogowany ma możliwość:

a. Przeglądania galerii,

b. Komentowania,

c. Tworzenia anonimowych galerii,

d. Dodawania, usuwania oraz edytowania stron,

e. Posiada dostęp do historii przeglądanych galerii tylko na podstawie danych przechowywanych w przeglądarce (localStorage).

§ 6.

Użytkownik zalogowany ma możliwość:

a. Przeglądania galerii,

b. Komentowania,

c. Dodawania, usuwania oraz edytowania stron,

d. Tworzenia galerii z możliwością edycji uprawnień: oglądania, komentowania, dodawania stron i edycji;

e. Tworzenia pluginów do galerii,

f. Zarządzania funkcjonalnościami dotyczącymi galerii: dokonywanie kategoryzacji, przypinanie galerii, dostęp do pełnej historii przeglądanych galerii, otrzymywanie powiadomień o nowych komentarzach / stronach,

g. Usuwania własnych komentarzy.

§ 7.

1. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu wymagane jest połączenie z siecią Internet, a w szczególności:

a. korzystanie z przeglądarki internetowej Mozilla Firefox (wersja 50.x lub nowsza), Google Chrome (55.x lub nowsza), Opera (wersja 41.x lub nowsza) lub Edge (wersja 38.x lub nowsza);

b. przeglądarka powinna mieć włączony mechanizm cookies;

c. przeglądarka powinna mieć włączoną obsługę JavaScript;

d. przeglądarka powinna mieć włączoną obsługę CSS;

e. posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta e-mail oraz połączenia z Internetem.

Rozdział III.

Dane osobowe i polityka prywatności

§ 8.

1. W momencie Rejestracji i złożenia oświadczenia dotyczącego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora, zgodnie z warunkami określonymi w Polityce Ochrony Prywatności (Załącznik nr 1).

2. Administratorem danych osobowych jest MyWebary sp. z o.o. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016, poz. 1030 ze zm.).

3. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Użytkownikiem oraz zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych Usług.

4. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z Serwisu.

5. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.

6. W przypadku powzięcia przez Administratora wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika danych w formularzu rejestracyjnym, uzyskuje on uprawnienie do podjęcia następujących czynności:

a. wezwania Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji danych,

b. natychmiastowego zablokowania konta Użytkownika do czasu wyjaśnienia sprawy.

7. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z zasadami Polityki Ochrony Prywatności, postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.

8. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

Rozdział IV

§ 9.

Odpowiedzialność Użytkownika w zakresie zamieszczanych przez niego treści

1. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Użytkownik dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Usługodawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Usługodawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.

2. Użytkownik oświadcza, że:

a. jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio - utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści;

b. umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług świadczonych przez Serwis Regulaminu, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;

c. wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Użytkowników oraz Usługodawcę, jak również upoważnia Usługodawcę do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;

d. wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Użytkownik nie jest uprawniony do:

a. zamieszczania w ramach korzystania z usług oferowanych przez Serwis danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;

b. zamieszczania w ramach korzystania z usług oferowanych przesz Serwis treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.

4. Zabronione jest zamieszczanie przez Użytkowników w ramach korzystania z usług oferowanych przez Serwis treści które mogłyby w szczególności:

a) zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;

b) naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;

c) posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);

d) pozostawać w sprzeczności z interesem Usługodawcy;

e) naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.

5. Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Sprzedawcę umieszczonych przez niego treści w ramach Strony Serwisu.

§ 10.

Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

1. W przypadku, gdy Użytkownik lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Serwisu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Usługodawcę o potencjalnym naruszeniu.

2. Usługodawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Serwisu, treści będących przyczyną naruszenia.

Rozdział V.

§ 11.

Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych Usługodawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Usługodawca.

2. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Zbiór danych osobowych przekazanych Usługodawcy zgłaszany jest przez Usługodawcę Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

4. Użytkownik przekazuje swoje dane osobowe Usługodawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Użytkownika.

5. Każdy kto przekaże Usługodawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.

6. Usługodawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Użytkownika. Usługodawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec Usługodawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

7. Usługodawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

Rozdział VI.

Tryb postępowania reklamacyjnego

§ 12.

1. Użytkownik ma prawo do wniesienia reklamacji z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonaniu Usługi, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres support@mywebary.com .

2. Reklamacja musi zawierać dane Użytkownika, w szczególności: adres e-mail, login do konta w Serwisie, oraz informację o dotyczącej reklamacji.

3. Reklamacje nie zawierające danych Użytkownika nie będą rozpatrywane.

4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mailowy Użytkownika.

Rozdział VII.

Postanowienia końcowe

§ 13.

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedziałanie lub nieprawidłowe działanie Serwisu wynikające z okoliczności zewnętrznych, niezależnych od niego, których działaniu nie mógł zapobiec.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Serwisu wynikający z przyczyn nieleżących po stronie Usługodawcy.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do krótkich przerw w funkcjonowaniu Serwisu w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania Serwisu.

§ 14.

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu, dokonywania w nim zmian oraz modyfikacji, bez konieczności uprzedzania Użytkowników o własnych planach w tej materii.

2. Usługodawca zastrzega, że:

a. korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika,

b. nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie będzie przebiegało bez wad, błędów, czy przerw,

c. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu.

§ 15.

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być zmienione przez Usługodawcę bez podania przyczyn. Zmiany będą publikowane na stronie Serwisu.

2. Użytkownik powinien zapoznać się ze zmianami Regulaminu niezwłocznie po ukazaniu się stosownej informacji w Serwisie. Informacje o zmianach w regulaminie będą widoczne po zalogowaniu się przez Użytkownika na konto po ogłoszeniu informacji o zmianie Regulaminu.

3. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje zmian w Regulaminie, powinien niezwłocznie przesłać prośbę o usunięcie konta zgodnie art. 4 Polityki Ochrony Prywatności oraz powstrzymać się od logowania na konto Użytkownika. Niezaakceptowanie zmienionego Regulaminu wiąże się z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz pociąga za sobą usunięcie konta Użytkownika przez Administratora.

§ 16.

1. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją zadań Serwisu rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Użytkownika, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.

2. Wszelkie wynikłe spory oraz związane z nimi roszczenia będą w pierwszej kolejności rozwiązywane na drodze polubownej oraz postępowania reklamacyjnego.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie internetowej Serwisu www.mywebary.com

Załącznik nr 1

Polityka Ochrony Prywatności

Art. 1 Dane osobowe

MyWebary Sp.z o.o., z siedzibą w Warszawie 00-144 Aleja Solidarności 95/99 m 27, zwana dalej jako Administrator danych osobowych Serwisu, dba o bezpieczeństwo udostępnionych tam danych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych. MyWebary Sp.z o.o. zapewnia wszystkim zarejestrowanym użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 922 ze zm), w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych, prawo odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy. Baza danych osobowych prowadzona przez Serwis została zgłoszona do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Art. 2 Kwestie techniczne

Informacje zawarte w logach systemowych mogą zawierać różne dane np. IP. MyWebary.com wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Dane powyższe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Serwis może wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania użytkownika. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku.

Art. 3 Informacja handlowa

Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom niezapowiedzianych wiadomości. Zalicza się do nich informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania Serwisu (np. zmiany w funkcjonowaniu) bądź też niekomercyjne listy (np. życzenia, informacje o nowych wiadomościach, komunikaty systemu). Każdy z użytkowników Serwisu ma prawo zastrzec, że nie chce otrzymywać informacji od Serwisu. Wszelkie treści reklamowe związane z działalnością komercyjną Administratora i jego kontrahentów mogą być przesyłane Użytkownikom wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2016, poz. 1030, ze zm.)

Art. 4 Usunięcie konta

1. Rozwiązanie umowy lub cofnięcie zgodny na przetwarzanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne i może nastąpić w każdym czasie poprzez przesłanie maila o odpowiedniej treści na adres e-mail: support@mywebary.com Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje usunięciem konta Użytkownika.

2. Konto Użytkownika, które nie zostało aktywowane przez Użytkownika w terminie 60 dni po zarejestrowaniu się w Serwisie jest automatycznie kasowane. Przez aktywację konta należy rozumieć zalogowanie się Użytkownika na swoje konto.

3. Aktywne konto Użytkownika jest automatycznie kasowane po upływie 730 dni od ostatniego zalogowania się Użytkownika.